NordEuropæisk LutherAkademi
GRUNDLAG

Foundation - English / Dansk

Stadgar - Svensk

Medlemmerne af NELAs bestyrelse forpligter sig på følgende grundlæggende udsagn:

Med Den hellige Skrift som grundlag og i troskab mod Den Evangelisk-Lutherske Bekendelse (Konkordie­bogen) er det vores mission at foretage dynamisk teologisk forskning og undervisning for at genopdage rigdommen i vore kirkers teologiske arv og lade de bibelske sandheder møde nutidens spørgsmål.

1) Angående Guds ord og dets autoritet

Vi tror – i overensstemmelse med Den Lutherske Bekendelse – at Guds ord i de profetiske og apostolske Skifter (Bibelen) er eneste og absolutte autoritet for Kristi kirke på jord.

Vi tror, at apostlenes og profeterne ord samtidig er Guds eget ord, givet til dem ved Helligånden. Denne proces kaldes ”inspiration” (2 Timoteus­brev 3,16) og adskiller Den hellige Skrift fra alle andre skrifter, eftersom den treenige Gud åben­barer sig selv i og gennem disse ord.

Vi bekræfter, at Den hellige Skrift taler klart og entydigt i alt, hvad vi behøver at vide for at få syndernes forladelse og evigt liv og salighed. At påstå, at Den hellige Skrift er uklar, svarer til at gøre Kirken afhængig af andre autoriteter end Guds egen røst i Hans ord, og derved vil frelse og salighed blive afhængig af mennesker i stedet for af Gud. Vi forkaster den tanke, at Skriften indeholder uklarhed og selvmod­sigelser i en sådan grad, at det skulle være umuligt med vished at skelne mellem sandt og falskt, sandhed og løgn.

Eftersom Skriften er den eneste kilde og norm for Kirke og tro, forkaster vi enhver autoritet, som ophøjer sig over Skriften. Ingen kirkelig instans kan med sin for-fortolkning med rette påstå at ”vide bedre” end apostlene og pro­fe­terne og således give nye tolk­ninger i strid med det apostolske ord. Ingen lære i kirken kan heller være underlagt nogen form for evolu­tion/ud­vik­ling, som gør forståelsen af Skriften afhængig af ”tidsåndens” strømninger, som om ”nye erfaringer” kunne undertrykke apostolsk tro.

I dag er der grund til at advare mod at skelne mellem ”centrale” og ”ikke-centrale” sandheder i Skriften på en måde, så ”mindre centrale sandheder” sættes ud af kraft. Kirken er bundet til Kristi og apostlenes autoritet, også når de taler om ting, der for os ser ud til at være ”mindre centrale”.

Den hellige Skrift og Kristus hører sammen: Kristi person og gerning er centrum i Skriften; den Kristus, som Kirken tilbeder, er Den hellige Skrifts Kristus; Den hellige Skrift er Guds ord, som – læst og forkyndt – er det middel, hvorved vi kommer til tro på Kristus.

Det lutherske princip ”ved Skriften alene” (”Sola Scriptura”) kræver en kompetent videnskabelig forskning af Bibelen. Vi ønsker at forfølge en sådan forskning med Kirkens liv og bekendelse som kontekst. Vi anser ikke ”den historisk-kritiske metode” med dens afhængighed af sekulære ideologier for være brugbar i studiet af Den hellige Skrift. Den har snarere vist sig at volde alvorlig skade på mange kristnes tro.

2) Angående aktuelle spørgsmål

Vi afviser ordination af kvinder til tjeneste som præster og biskopper. Vi gør det ikke, fordi mænd og kvinder ikke er lige – hvilket de Guds ord klart siger, at de to køn er. Men Guds ord lærer også, at mænd og kvinder ifølge skabelsesordningen er forskellige, fordi de er skabt til forskellige kald og tjenester. Derfor er prædikeembedet i overens­stemmelse med Guds ordning et kald for mænd, mens kvinder er kaldet til andre opgaver i Guds menighed såsom diakonal omsorg, katekisme-undervisning og administration. Den nye ind­førel­se af ordination af kvinder deler Kirken og skader samvittighederne, så mange lemmer i Kristi legeme lider derunder.

Ifølge Guds skabelsesordning er mand og kvinde skabt til at leve sammen i det hellige ægteskab og ellers leve i seksuel afholdenhed. Homoseksuel adfærd er en alvorlig synd, som kalder på særlig pastoral omsorg for dem, som er involveret deri. Når kirker begynder at lære anderledes herom og ligefrem velsigner homoseksuelle par, er det et tegn på teologisk forfald og at man drives af lovløshedens ånd. Kirken kaldes i sådanne spørgsmål til at være salt og lys i verden. Kirken skal vejlede i, at et kristent liv og i særlig grad kristent familieliv på en særlig måde skal være en model for samfundets livsstil.

3) Angående økumenik

Vi forpligter os selv på at stræbe efter indbyrdes enighed i den pågående økumeniske samtale. I økumeniske spørgsmål bekræfter vi, at enhed i læren altid skal være forudsætningen for manifestation af enhed. Vi er særligt forberedte på at forsvare den ene kristne kirkes trosbekendelse, som vi tror har fået sit klareste udtryk i vor lutherske tradition.

NELA-INFO
Formand: Pastor Erik A. H. Okkels, erik_okkels@hotmail.com
Kasserer: Pastor Halvar Sandell, halvar.sandell@gmail.com
Sekretær: Pastor Karsten Christensen, kac@km.dk

WEB-SITE: www.lutherakademi.org
webmaster@lutherakademi.org
Facebook: facebook.com/lutherakademi

NELA-Privatlivspolitik-GDPR